Amaçlar

 • Kültürel ve mimari mirasın araştırılması, görsel ve yazılı olarak belgelenmesi, arşivlenmesi ve korunması gibi hususlara dikkat çekerek bu konularda yapılacak çalışmalar adına ortak dijital platform oluşturmak
 • Kent hafızasında ve toplumsal hafızada önemli yer edinmesine rağmen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan, tahrip edilmiş veya işlevsizleştirilmiş bina ve mekanların kültürel miras olarak korunup, geleceğinin güvence altına alınmasını sağlayacak verileri araştırmak, arşivlemek ve haritalamak
 • Üç boyutlu haritalama ve grafikler aracılığı ile yaşanan veya yaşanmış olan mimari, kentsel, çevresel ve sosyo-kültürel değişimleri görselleştirmek
 • Kent hafızası, sosyo-kültürel yapı ve mimarlık ile ilgili sözlü, yazılı, görsel ve işitsel verilerin haritalanıp arşivlenmesi dolayısıyla ilgili araştırma ve çalışmalar adına sürekllik içeren ve sıklıkla güncellenen, geniş kapsamlı dijital platform oluşturmak
 • Kültürel ve mimari önem arzeden yapı ve alanlara dikkat çekerek; dijital medya, görsel tasarım, iletişim tasarım, tarih, arkeoloji, antropoloji, kültürel incelemeler ve mimarlık gibi farklı disiplinlerde yapılan ve yapılacak olan çalışmalara kaynak teşkil eden interaktif platform oluşturmak
 • Pilot bölgelerde başlayacak olan çalışmayı ulusal ve uluslararası alanlarda yaygınlaştırarak ilgili bilgi ve veriler üzerinden kentlerdeki hafıza mekanlarının kaydını ortaya çıkarmak ve üç boyutlu kent haritalarını geliştirmek
 • Verilerin araştırılması, dijital ortama aktarılması, görselleştirilmesi ve haritalanması adına çeşitli üniversitelerin ilgili bölümleri ile iletişime geçerek ilgili konularda yapılabilecek akademik ortaklık ve çalışmalara zemin hazırlamak
 • Kültür mirası kabul edilen veya kent hafızasında önemli yere sahip olan bina, mekan ve eserlerin tarihleri ile hikayelerine dikkat çekmek
 • Proje aracılığıyla kent araştırmaları, veri toplama, verileri dijital ortama aktarma, dijital arşivleme ve haritalama gibi ilgili konularda bilgi birikimi ve uzmanlık (know – how) oluşturmak
 • Kültür mirası kabul edilen alanlar, binalar, anıtlar, heykeller ve arkeolojik alanlara istinaden analiz ile üç boyutlu modelleme adına yeni metod ve araçlar geliştirilmesini sağlamak
 • Kendine has tarihi ve mimari özelliklere sahip bina ve alanların, yüksek kalitede ve bütün özellikleri ile üç boyutlu olarak modellenmesini sağlayarak kentsel ve kültürel mirası görselleştirmek
 • Yapılacak üç boyutlu modellemenin, ilgili çalışma ve araştırma başlıkları adına kullanıcı dostu, uygulanabilir ve sürdürülebilir olmasını sağlamak
 • Bilhassa Ankara’daki pilot bölgeler içinde bulunan eserleri ekseninde, Almanca konuşan mimar, şehir plancıları ve heykeltraşların Ankara’daki mirasının arşivlenmesini ve dijital ortamda görünür kılınmasını sağlamak
 • Kullanıcıların veri ekleyebilmesini sağlayarak kendini sürekli yenileyen ve müşterek interaktif alan oluşturmak
 • Site üzerinden sosyal medya araçlarına konumlandırılacak linkler yoluyla, ilgili bina ve mekanlarda aynı dönemde bulunmuş insanların bir araya gelmesini sağlamak
 • İlgili bölgelerin seslerini kaydedilmesiyle oluşturulacak ses haritalamasının yanı sıra ilgili mekanlara ait sesli dökümanların arşivlenmesini sağlamak
 • İlgili bölgelere ait peyzaj haritaların sunulması ve dolayısıyla peyzaj düzenlemelerinin ve değişiminin arşivlenmesini sağlamak
 • İlgili bölgelere ait transit haritaların sunulması ve dolayısıyla trafik-yol düzenlemelerinin ve değişiminin arşivlenmesini sağlamak
 • API’ler aracılığıyla, araştırılan bölgelerin özellikle istenen zaman aralığına (örn: urbanobscura.net/ankara/1950) dair arşivlenen bilgi ve araştırmalara ulaşılmasını sağlamak
 • Üç boyutlu haritalama ve interaktif dijital platformun yanı sıra; UrbanObscura’nın gelişmesine katkı sağlaması öngörüsü ile, alternatif dijital araçlar üzerinden kullanılabilecek mobil uygulama, video dökümanlama, belgesel, sergi, panel, konuşma ve atölye gibi proje çıktıları hazırlamak
 • Proje bazında, bilhassa kent araştırmacıları ve dijital medya çalışanları adına iş imkanları sunmak
 • Proje bazında, ilgili bölüm öğrencileri adına bilhassa veri toplama ve dijital alana aktarma konularında iş ve staj imkanları oluşturmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir